Felhasználási feltételek

 1. Feltételek

  Az a magánszemély vagy szervezet, aki mint felhasználó használatba veszi ("Felhasználó") a neuwebdesk.eu Weboldalt ("Weboldal") és a Weboldal Szolgáltatásait ("Szolgáltatás") amelyet Online Software and Innovation Bt. ("Neuweb") kínál a Weboldalon keresztül, magára nézve kötelezőnek fogadja el a Felhasználási feltételeket. Felhasználó csakis a Felhasználási feltételek szerint használhatja a Weboldalt és a Szolgáltatást. A Felhasználási feltételek minden Felhasználóra vonatkoznak és a Felhasználási feltételek nem betartása jogi és egyéb következményeket vonhat maga után.

  A Felhasználási feltételek egyaránt vonatkoznak mindenfajta használatra, amely a Weboldalhoz és a Szolgáltatáshoz kapcsolódik (beleértve a fizetett, az ingyenes és a 3 napos próba rendszerhasználatot és Szolgáltatás igénybevételt is).

 2. A Felhasználási feltételek be nem tartása

  Ha a Felhasználó nem tartja be a Felhasználási feltételeket, akkor Neuweb saját belátása szerint és előzetes figyelmeztetés, értesítés nélkül, felfüggesztheti vagy törölheti a Felhasználó hozzáférését a rendszerekhez és a Szolgáltatáshoz, valamint meg is tagadhatja a további Szolgáltatás nyújtását ezen Felhasználó számára. 

 3. A Felhasználási feltételek módosítása

  Neuweb fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa vagy frissítse a Felhasználási feltételeket, és az általa nyújtott Szolgáltatást is bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja. Mindemellett Neuweb funkcionális, szerkezeti és rendszermódosításokat hajthat végre, melyekre ugyanúgy vonatkoznak a Felhasználási feltételek. Minden Felhasználó, aki a módosításokat követően is használja a Szolgáltatást, egyetért a módosításokkal, ezért minden Felhasználónak saját felelőssége, hogy az aktuális Felhasználási feltételekkel tisztában legyen. Az adott módosításra vonatkozó Felhasználási feltételek a módosítás megtörténtével lépnek életbe.

 4. Felhasználói adatok

  A Szolgáltatás használatához szükséges:

  Felhasználónak betöltenie a 18. életévét,
  Felhasználónak tényleges személynek lennie (tehát a regisztráció és a használat nem történhet bot-ok, spambot-ok vagy egyéb automatizált programok, metódusok alapján, és
  a Szolgáltatás igénybe vételéhez tényleges és valós információk megadása a Regisztráció során a Felhasználói Adatok soraiba: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

  Minden Felhasználó köteles valós, pontos, aktuális és teljes adatokat megadni a Regisztráció során a Felhasználói Adatok soraiban, és azonnal frissíteni azokat, ha bármilyen információ esetében változás történik.

 5. Felhasználói fiók felfüggesztése vagy törlése

  Neuweb fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint, bármikor felfüggessze vagy törölje a Felhasználói fiókot és Felhasználót kizárja a Szolgáltatásból. Felhasználó saját belátása szerint, bármikor felfüggesztheti fiókját Neuweb-nél, és kérvényezheti adatainak és Szolgáltatásának törlését.

  Az e-mail-ben vagy telefonon érkező törlési kérelem nem tekinthető érvényesnek. A Felhasználó csak a Weboldalon keresztül, tartozásai kiegyenlítése után törölheti a fiókját.

 6. Csomag váltás

  A Felhasználók bármikor módosíthatják aktuális Csomagukat úgy, hogy ezt a Weboldalon keresztül igénylik.  A Csomag váltásnak nincs járulékos költsége, azonban a váltás a következő hónapban aktiválódik.

  Nagyobb Csomagra váltás esetén (például Ezüst csomagról az Arany csomagra történő váltás) a már meglévő adatok és beállítások természetesen megmaradnak.

  Kisebb Csomagra váltás esetén (például Ezüst csomagról a Bronz csomagra történő váltás) korlátozódhat a rendszerek Felhasználó által történő beállítása vagy menedzselése amiatt, mert a kisebb Csomag kevesebb funkció és konfigurálási lehetőséggel rendelkezik.

 7. Fizetési feltételek

  Az egyes Csomagokra vonatkozó díjszabások a Weboldalon (az Árak menüben), valamint a Felhasználó adminisztrációs felületein találhatók meg. A feltüntetett árak nettó árak és az ÁFA-t nem tartalmazzák.
  A 3 napos próba rendszerhasználat díjmentes, annak nincsenek költségei. Felhasználó a próba rendszerhasználat ideje alatt is Aktiválhatja kiválasztott Csomagját, de ezt legkésőbb a 3 napos próba rendszerhasználat lejártáig meg kell tennie a Szolgáltatás további igénybe vételéhez.
  A Felhasználó a Csomag Aktiválását az adminisztrációs felületén teheti meg.

  A Felhasználó a kiválasztott Csomag díját az Aktiválást követően átutalással vagy készpénzzel fizetheti ki a Neuweb-nek, Neuweb a Szolgáltatást ezen díj kifizetésekor kezdi meg. A Szolgáltatási időszakok havi ciklusban (havi bontásban) történnek és minden aktuális tárgyhónap díja előre fizetendő.

 8. Felelősség korlátozás

  A Felhasználónak a Szolgáltatás igénybevételéhez megfelelő internet kapcsolattal (min. 2 Mbps letöltési és min. 1 Mbps feltöltési sebesség) és a legfrissebb verziójú firefox, chrome vagy safari internet böngészővel kell rendelkeznie. Minden Felhasználó felelős a felhasználóneve és jelszava bizalmas kezeléséért. Továbbá a Felhasználó felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő felhasználóneve és jelszava, vagy az általa kiosztott egyéb felhasználói hozzáférések felhasználásával történt.

  Neuweb-et nem terheli felelősség érdekkörén kívül bekövetkezett hibákból eredő károkért, és nem vonható felelősségre a Felhasználó által feltöltött adatok miatt sem. A Neuweb érdekkörébe esik a neuwebDESK, neuwebSHOP és neuwebADMIN központi szerverrendszere.

 9. Szolgáltatás használata

  Neuweb mindent megtesz a Szolgáltatás minőségének maximalizálása érdekében, de Neuweb nem garantálja, hogy: (a) a Szolgáltatás megfelel Felhasználó igényeinek, vagy teljesíti az elvárásait; (b) a Szolgáltatás a Felhasználónál mindig folyamatos, védett és hibamentes lesz ; (c) a Felhasználónál észlelt hiba kijavításra kerül.

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy Neuweb a Szolgáltatás biztosítása érdekében a Szolgáltatáshoz felhasználhat harmadik féltől származó hardvert, szoftvert, adattárolási eszközöket, hálózati eszközöket vagy egyéb eszközt. Neuweb hatáskörén kívül eső harmadik féltől származó eszközökért és szolgáltatásokért, vagy harmadik fél mulasztása miatt bekövetkezett kárért, veszteségért Neuweb nem vállal felelősséget.

  Neuweb a Szolgáltatás nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal.
  Továbbá Neuweb nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, speciális vagy egyéb károkért, a jó hírnév vagy egyéb immateriális veszteségekért és az esetlegesen elmaradt haszonért vagy a nem teljesített értékesítésért.

 10. Neuweb  - a Szolgáltatással kapcsolatos és egyéb - maximális anyagi felelőssége az adott Szolgáltatási szerződésben meghatározott üzemeltetési díj 10-szerese.

 11. Kártérítés

  A Felhasználó felelősséget vállal saját eszközeivel kapcsolatban és gondoskodnia kell azok vírus-, és kártékony program-mentes működtetéséről, valamint illetéktelen behatolók elleni védelemről. Neuweb semmilyen felelősséggel nem tartozik a kártékony programok miatt bekövetkezett kárért, amely akár a Felhasználó eszközein, akár a Felhasználó valamely adatbázisában vagy rendszereiben következett be. Amennyiben Felhasználó gépéről kiinduló vírus vagy egyéb kártékony program, fertőzés a Neuweb érdekkörén túlterjedő kárt okoz, úgy Neuweb a kártérítés igényeit érvényesítheti.

 12. Nincs illegális használat

  Egyetlen Felhasználó sem használhatja a Weboldalt vagy a Szolgáltatást illegális vagy jogellenes célra, és nem tölthet fel olyan adatot, amely megsérti bármely magánszemély vagy szervezet jogait, titoktartási kötelezettségét, vagy a szerzői jogot, a védjegyet vagy a szellemi tulajdont.

 13. Nincs rosszindulatú felhasználás

  Minden Felhasználó a Neuweb által biztosított saját felületén léphet be és azon keresztül veheti igénybe a Szolgáltatást, és nem használhatja a Weboldalt vagy a Szolgáltatást rosszindulatú tevékenységre, nem élhet vele vissza, és nem zavarhat, nem személyesíthet meg más Felhasználót, aki a Weboldalt vagy a Szolgáltatást használja.

 14. Szerzői jog

  A Weboldalon elkészített és felhasznált grafikai és egyéb program összetevők, a Weboldal tartalom, a neuwebDESK, a neuwebSHOP és a neuwebADMIN márkanevek, azok program és grafikai összetevői kizárólagosan Neuweb tulajdonát képezik, azok másolása, újrafelhasználása, bérbeadása, továbbterjesztése Neuweb írásos beleegyezése nélkül nem engedélyezett, azokat szerzői jog védi.
  Amennyiben Neuweb tulajdonát képező neuwebDESK, neuwebSHOP vagy neuwebADMIN vagy egyéb program vagy technológiai módszereit Felhasználó harmadik fél részére kiadja és/vagy más website-okhoz használja fel, úgy Neuweb a kártérítési igényeit érvényesítheti.

 15. Hibaelhárítás és technikai segítségnyújtás

  Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldal vagy a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan felmerülő hiba esetén megvizsgálja, hogy a hiba a Neuweb, a Felhasználó, vagy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges harmadik fél érdekkörében következett-e be.
  Amennyiben a hiba oka a Neuweb érdekkörébe tartozik, úgy Neuweb mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldallal és Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő hibát az ügyfélszolgálati időn belül kijavítsa, viszont Neuweb nem vállal felelősséget az adatok, előre nem látható teljes, vagy részleges elvesztéséből, vagy sérüléséből eredő kárért, elmaradt haszonért, amely valamely előre nem látható, Neuweb által nem befolyásolható esemény miatt következett be. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a hiba kijavítása megkívánja, úgy Neuweb munkatársai belépjenek Felhasználó rendszereibe és diagnosztizálják, valamint javítsák a hibát.

 16. Joghatóság

  Felhasználó és Neuweb megállapodnak abban, hogy a Szolgáltatási szerződésből fakadó, annak teljesítésével, megszegésével, felmondásával, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvita vonatkozásában alávetik magukat a Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság illetékességének.